• Miyako No Takara Go Shun'you Kensha
  • Murphy - Kanayama Hime Go Shun'you Kensha
  • Viva - H'Viva Sakurabannew
  • Maja - Chikara Go Shiroiarashinew
  • YUMI - Kiyomi Sakurabannew